جلسه هم اندیشی بررسی چالشها و  رفع موانع توسعه بیمه محصولات کشاورزی-مدیریت بیرجند-1402.8.25جلسه بررسی کمیته صلاحیت و انتخاب کشاورزان نوآوراستان با حضورمحققین مرکز تحقیقات و بخش های تخصصی سازمان-سالن جلسات مدیریت ترویج -1402.9.1اجرای مزرعه مقایسه ارقام گندم در روستای چاهنو شهرستان فردوس-آبان 1402نصب تابلو در محل مزرعه تحقیقی ترویجی مقایسه ای لاین های جو با رقم شاهد ریحان در چاه موتور خرم روستای چاهنو شهرستان فردوس-1402.9.2اجرای پروژه ی هرس ومبارزه با زنگ جارویی زرشک درقالب طرح بسیج -سربیشه 1402/8/28بازدید امروز263
بازدید دیروز617
بازدید هفته3666
بازدید کل741119