برگزاری دومین جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی درشهرستان بیرجند- 1402.5.2-این جلسه با حضورمدیریت محترم ،روسای ادارات تابعه ومسئولین بخشهای تخصصی درمحل سالن جلسات مدیریت برگزارگردید.