افتتاح نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه - 1401.3.24

نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه محترم ، معاونین محترم فرماندار ، مدیرجهاد کشاورزی و روسای محترم ادارات افتتاح شد 

این نمایشگاه به همت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان . با هدف حمایت و ساماندهی مشاغل خردبه مدت سه روز در محل اقامتگاه بوم گردی شهرآفتاب برگزار گردیده است.