مرکز جهاد کشاورزی ماژان شهرستان خوسف در مورخ 1401/9/13جلسه ای با عنوان آشنایی با سامانه کشت قراردادی گندم و بیمه محصولات زراعی و باغی ، در محل حسینیه شهر ماژان برگزار نمودند در این جلسه تعداد 20نفر از کشاورزان شرکت داشتند توسط رئیس مرکز جهاد کشاورزی آقای مهندس صالحی نیا توضیحاتی راجع به کشت قراردادی گندم و اهمیت موضوع ونحوه نصب سامانه کشت قراردادی گندم و دستورالعمل آن وهمچنین اهمیت و جایگاه بیمه محصولات کشاورزی و لزوم بیمه نمودن اراضی جهت جبران خسارت احتمالی از بلایای طبیعی بیان گردید و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.