برگزاری روزمزرعه مقایسه ارقام لاین های امیدبخش جو واقع در چاه بعثت بخش ماژان شهرستان خوسف -1402.3.21