به همت اداره ترویج وتولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف کارگاه آموزشی نحوه چالکود (تهیه کمپوست) و هرس در باغات زیتون صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰ در محل شرکت سهامی زراعی ایثارگران (کریم آباد سرچاه)برگزارگردید کشاورزان بانحوه چالکودوتهیه کمپوست وفوایدآن آموزش آشنا شدند