برگزاری بازدید آموزشی- ترویجی از گلخانه گل و گیاهان زینتی آپارتمانی مجتمع گلخانه ای محمدیه، با حضور جمعی از اعضا و ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1403/3/22