آشنایی با بیماریهای طیور  ویژه طرح /پروژه : ترویج و فعالیتهای جنبی موضوع: آشنایی با بیماریهای طیور زمان: 1402/05/23 مکان: سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی درمیان اهداف : با عنایت به اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف توسعه کشاورزی و شیوع برخی بیماریهای طیور در مرغداریهای شهرستان لزوم این دوره آموزشی احساس می شد بنابراین با تدریس جناب آقای دکتر ذوالفقاری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان و حضور روسای ادارات بالاخص واحد امور دام و ترویج و تعداد 12 نفر از مرغداران بخش مرکزی و میاندشت شهرستان اجرا گردید.