برگزاری روزمزرعه با عنوان " مدیریت اصولی و فنی باغات زرشک "- شهرستان زیرکوه -1402.4.7- بازدیدو بررسی طغیان شته و سرمازدگی باغات زرشک روستای افین باحضورمحققین مرکزتحقیقات استان ، مرکزترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب وکارشناسان و کشاورزان