برگزاری کارگاه آموزشی ویژه تسهیلگران و نمایندگان صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان در راستای طرح توانمند سازی زنان روستایی در تولید محصول سالم و گواهی شده و با هدف افزايش آگاهي و دانش تسهيلگران زن روستايي کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات و درختان انگور در روز سه شنبه 1402/04/13در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید .در این کارگاه آموزشی بهرهبرداران و تسهیلگران با اصول صحیح کنترل آفات انگور و تغذیه درختان انگور آشنا گردیدند