برگزاری  روز مزرعه "معرفی گیاهان مقاوم به شرایط منطقه (شوری و کم آبی )ومعرفی گیاه کوشیا "باحضور کشاورزان و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی سرایان درمحل موتور پمپ خوشاب سه قلعه - 1402.6.5