بازدید آموزشی ترویجی بانوان بخش درح از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود محمدرضا زرگری مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت بهبود وتوسعه کسب و کار زنان به ویژه زنان روستایی شهرستان در جهت ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های آموزشی به خصوص برگزاری کارگاه، دوره هاو بازدیدهای آموزشی و مهارت آموزی برای زنان روستایی انجام گردد که به همین منظور بازدید آموزشی از فعالیتهای بانوان توانمند بخش مود با همکاری کمیته امداد خمینی درح واحد اشتغال، بسیج سازندگی، مرکز جهادکشاورزی درح ، مرکز جهادکشاورزی مود،تشکلهاو بانوان توانمند بخش مود و اداره ترویج شهرستان ویژه اعضاء صندوقها، کانون جوانان روستایی وعشایری وبانوان فعال بسیجی در بخش درح مورخ ۱۴۰۲.۲.۲۴ صورت پذیرفت تا بانوان روستایی وعشایری با استفاده از سرمایه خرد و تسهیلات کم بهره بتوانند،کسب و کارهای کوچک خود را توسعه دهند. زرگری در ادامه: با بازدید از فعالیتهای زنان بخش مود اظهار امیدواری کرد، که سایر بانوان با الگو گیری از این فعالیتها بتوانند ضمن مدیریت بهینه منابع موجود باعث رشد تولید و افزایش درآمد اقتصادی خانواده شوند. وی تصریح کرد ؛ در پایان بازدید مقرر گردید بمنظور راه اندازی بازارچه دائمی عرضه تولیدات زنان روستایی در سطح بخش ها و شهرستان مساعدت و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت .