کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی با کشت زیر سیاه به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی: کارگاه آموزشی ترویجی کشت زیره سیاه با هدف ترویج کشت گیاهان دارویی و کم آب بر با حضور ضابطیان کارشناس خبره خراسان رضوی و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و تعداد ۲۵ نفراز بهره برداران بخش کشاورزی در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی مود مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این کارگاه : در خصوص نحوه کشت، میزان نیازآبی، زمان کاشت وبرداشت، نوع آب وخاک و درآمد حاصل از تولید این محصول در طی برنامه بلند مدت ۱۰ ساله نکات تخصصی و فنی ارائه شد و سپس در ادامه از اراضی کشاورزان متقاضی کشت این محصول بازدید به عمل آمد. جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید ‏‏┄┄┅┅┅❅❅┅┅┅┄┄ روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌