برگزاری مراسم تجلیل ازنمونه های بخش کشاورزی-شهرستان نهبندان -1403.3.29